Algemene voorwaarden

 

Betaling en annulering van energiebehandelingen of coachsessies

Energiebehandelingen en coachsessies dienen contant of binnen 14 dagen per bank te zijn voldaan, in ieder geval voor de volgende behandeling/sessie.

Wanneer een afgesproken coachsessie of behandeling minimaal 24 uur van te voren wordt geannuleerd worden geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering van de gemaakte afspraak binnen 24 uur wordt de helft van het verschuldigde bedrag in rekening gebracht.

Bij een overeengekomen coachtraject dient het totale bedrag voorafgaand aan de eerste sessie te zijn voldaan, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. De sessies  van een coachtraject dienen binnen een jaar afgenomen te worden. Na een jaar vervallen de resterende sessies zonder restitutie van (een deel van) het bedrag. Bij annulering van een sessie van een coachtraject binnen 24 uur vervalt de sessie of wordt er €30,- in rekening gebracht voor een vervangende sessie.

 

BTW
Voor privé-personen zijn de op deze website aangegeven bedragen inclusief 21% BTW, tenzij anders vermeld. Voor bedrijven zijn de op deze website aangegeven bedragen exclusief BTW.

 

Incassokosten

Indien ik invorderingsmaatregelen moet treffen in verband met niet betaalde rekeningen komen de kosten verband houdend met die invordering ten laste van u. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en advocaten, maar ook griffierechten.

 

Vertrouwelijkheid

Gesprekken tussen u en mij worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Ik zal dan ook aan niemand, ook niet aan de huisarts, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze gesprekken, tenzij u hiervoor toestemming heeft gegeven.
Ik zal zowel tijdens als na afloop van de gesprekken alle gegevens geheim houden en daar zorgvuldig mee omgaan, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op mij legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens.

 

Verwerking Persoonsgegevens

Voor het uitvoeren van mijn begeleiding en behandeling worden uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt, overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hiervoor verwijs ik u voor verdere informatie naar de Privacyverklaring.

Overeenkomst

Indien u door mij gecoacht wordt of een energetische behandeling ontvangt, heb ik een inspanningsverplichting waarbij ik gehouden ben mijn verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap. Ik kan u echter geen garantie geven omtrent de resultaten van de coaching of behandeling. 

Voor een goede begeleiding is het belangrijk dat u alle informatie met mij deelt die nodig is voor de coaching of behandeling.

 

Klachten en geschillen
Klachten worden door mij vertrouwelijk behandeld. Hoe moeilijk ook, ik probeer een klacht te zien als leermoment en probeer het in overleg met u op te lossen. Mocht dit niet direct mogelijk zijn of door u als niet voldoende passend worden ervaren, dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van Quasir. De klachtenfunctionaris probeert een oplossing te vinden tussen u en mij. Als de Klachtenfunctionaris niet tot een oplossing kan komen, kan de klacht door de geschillencommissie worden behandeld. Dit is een laagdrempelig en betaalbaar alternatief voor een procedure bij de rechtbank. Ik ben aangesloten bij de door de Minister erkende onafhankelijke geschilleninstantie Stichting Zorggeschil.

 

Aansprakelijkheid

Mocht u mij aansprakelijk willen stellen voor door u eventueel geleden schade, dan attendeer ik u er op dat mijn aansprakelijkheid in elk geval beperkt is tot het bedrag van de uitkering van mijn verzekeraar. Indien, om welke reden dan ook, er geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, dan is mijn aansprakelijkheid beperkt tot het honorarium van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 1.000,-.

 

Auteursrecht foto's en aquarellen

Alle foto's zijn eigendom van Zonnestraal Coaching en mogen alleen gebruikt worden buiten deze site indien u daar toestemming voor heeft. Deze toestemming kunt u vragen via info@zonnestraalcoaching.nl

De aquarellen zijn gemaakt door André Aalbers. Indien u een foto van één van zijn aquarellen wilt gebruiken of u wilt een aquarel kopen of laten maken, kunt u contact opnemen via andreemj@telfort.nl